За нас

Екзакта Рисърч Груп е регистриранa през 2013 година.

Екзакта Рисърч Груп обединява изследователи, които са работили заедно в екип над 14 години в бившия НЦИОМ (Национален център за изучаване на общественото мнение) към Народното събрание. Този държавен институт беше част от структурата на българското Народно събрание и бе един от основните източници на информация за обществените нагласи на българите. В НЦИОМ ежемесечно се провеждаха и законодателни изследвания за нуждите на народните представители в българския парламент.

Изследователите на Екзакта Рисърч Груп имат богати професионални биографии и опит. Те са участвали в над 400 изследвания, проведени за нуждите на българския парламент и в още толкова проучвания за български университети, научни институти, политически партии, държавни институции, рекламни и маркетингови компании, медии и неправителствени организации, както и за европейски и американски университети и научни институти.

Собственик на Екзакта Рисърч Груп ЕООД е Лидия Йорданова, дългогодишен ръководител на НЦИОМ (1999 г. – 2013 г.) и изследовател в НЦИОМ от самото му създаване през 1990 година.

Управители на Екзакта са Лидия Йорданова и Камелия Рашкова (дългогодишен старши експертен сътрудник в НЦИОМ).

През последните четири години Екзакта Рисърч Груп е провела около 200 изследвания, повечето от които са политически, електорални, социални и маркетингови.

Екипът на Екзакта Рисърч Груп разполага със собствени експерти в областта на социологията, политологията, статистиката, маркетинга и икономиката, политическия и кампанийния ПР, медиите, интернет рекламата и др.

Екзакта Рисърч Груп има собствена, добре обучена и сработена мрежа от интервюери в цялата страна. Отделно разполагаме с обучени контрольори от всеки регион, които не се познават с интервюерите от националната мрежа и регулярно извършват проверка на работата им по места.

Политика на фирмата е да провежда периодични обучения на мрежата, вкл. с помощта на външни лектори и международни експерти.

Мрежата на Екзакта Рисърч Груп притежава високи професионални умения за работа с разнообразни изследователски методи.

Екзакта Рисърч Груп е колективен член на Българската Социологическа Асоциация (БСА).

 

„ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-10181-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 01.09.2020 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:   01.12.2020 г.

––––––––- www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.073-10181-C01, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.